Błyskawiczna
Dostawa
Bezpieczne
Zakupy
Najnowsze
Wydania
Gwarancja
Zadowolenia

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w związku z prowadzeniem sklepu internetowego pod adresem:
http://www.wydawnictwo.opole.pl 
oraz:
http://www.krzyz.opole.pl/

1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża z siedzibą w Opolu. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

a) wysyłając wiadomość e-mail na adres: 
sekretariat@wydawnictwo.opole.pl

b) telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 77 453 94 93 lub +48 77 441 71 40 (opłata wg stawek operatora)

c) pisząc na adres naszej siedziby: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 45-007 Opole, ul. Katedralna 8A

2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów sklepu internetowego są przez nas przetwarzane:

a) na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody

b) w związku z koniecznością wykonania umowy zakupu i dostawy zawartej między Panem/Panią a naszą firmą, dotyczącej wykonania przez nas dostaw

c) na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne do realizacji sprzedaży zamówionych towarów. W szczególności, dane będą przekazywane następującym odbiorcom:

a) Poczta Polska

b) firmy świadczące usługi kurierskie

W przypadkach, gdy jest to wymagane, podmioty zewnętrzne będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia. Odbiorcy zewnętrzni przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie im to zlecone. Nie przekazujemy danych osobowych naszych klientów do państw trzecich, organizacji międzynarodowych oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od dokumentów dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

a) dokumentacja finansowa (faktury, rachunki) – dane będą przechowywane przez czas wynikający ze stosownych przepisów prawa nakazujących Administratorowi przechowywanie tych danych

b) pozostałe dane – przez czas nieokreślony tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej

5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WŁAŚCICIELOM DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

a) prawo do uzyskania dostępu do swoich danych

b) prawo do sprostowania danych

c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

f) prawo do przenoszenia danych.

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

6. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do przyjęcia i realizacji zamówienia w naszym sklepie internetowym. Bez podania danych osobowych nie będziemy mogli dostarczyć zamówionego towaru.