Witamy

Drukarnia Świętego Krzyża jest jedną z najnowocześniejszych na Opolszczyźnie.
Jesteśmy rzetelnym partnerem biznesowym i odpowiedzialnym pracodawcą.

Jesteśmy w stanie urzeczywistnić w druku nawet najbardziej wyrafinowane oczekiwania klientów. Możemy zrealizować wszelkie zlecenia w zakresie składu i druku książek, reklam, folderów, katalogów, kalendarzy, druków firmowych, widokówek, wizytówek, listowników itp. oraz oprawy książek (w tym starych), falcowania i foliowania.

Budynek Wydawnictwa i Drukarni

Naszymi niezaprzeczalnymi atutami są:

 • profesjonalny park maszyn offsetowych, jeden z najlepszych w regionie
 • ponad 60-letnie doświadczenie w branży poligraficznej
 • wysoka jakość druku
 • wykwalifikowana kadra pracownicza
 • atrakcyjne ceny
 • krótkie terminy realizacji
 • terminowość

Nasza oferta

Drukujemy:
 • książki, skrypty, czasopisma, broszury, instrukcje obsługi
 • katalogi, foldery, ulotki, plakaty, wizytówki
 • kalendarze, teczki, papier firmowy, widokówki
 • druki okolicznościowe: dyplomy, zaproszenia, karty świąteczne

Zakres usług introligatorskich obejmuje:

oprawę miękką

 • w dowolnych formatach i nakładach
 • o grubości grzbietu od 3 do 40 mm
 • szytą nićmi

oprawę twardą

 • w dowolnych formatach i nakładach
 • w okleinie papierowej, skóropodobnej
 • o szerokości grzbietu od 3 mm
 • z grzbietem zaokrąglonym i prostym

oprawę zeszytową

 • zszywki zwykłe
 • zszywki z oczkiem

ponadto

 • uszlachetnianie folią lub lakierem
 • lakierowanie wybiórcze, tłoczenie, złocenie itp.
 • wycinanie z wykrojników
 • perforacje
 • zlecenia ponadstandardowe, np. oprawy w skórę, z elementami metalowymi, z etui

Studio graficzne wykonuje:

 • projekty graficzne
 • profesjonalny skład, łamanie
 • korektę realizowanych prac

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółową charakterystyką świadczonych przez nas usług, prosimy o kontakt.

Słów kilka o historii Drukarni Św. Krzyża

Na rynku poligraficznym Drukarnia Świętego Krzyża jest obecna już od ponad 60 lat. Została powołana jako agenda kurialna przez pierwszego administratora kościelnego na Śląsku Opolskim ks. Bolesława Kominka w 1946 r.

onas1.jpg

Róż­ne by­ły lo­sy zak­ła­du, któ­re­go dzia­łal­ność – ja­ko in­sty­tuc­ji koś­ciel­nej – u­za­leż­nio­na by­ła od wo­li po­li­ty­cznej władz pań­stwo­wych. Wszy­stkie za­wi­ro­wa­nia hi­sto­ry­czne u­da­ło się jed­nak prze­trwać, choć ca­ły sprzęt po­li­gra­fi­czny wraz z bu­dyn­kiem zo­stał w 1951 r. u­pań­stwo­wio­ny. Re­ak­ty­wo­wa­nie dru­kar­ni na­stą­pi­ło w mar­cu 1987 r., gdy u­zys­ka­no sto­so­wne ze­zwo­le­nie władz pań­stwo­wych. Dwa la­ta póź­niej dzięki sta­ra­niom abpa Al­fon­sa Nos­so­la u­da­ło się za­ku­pić dla dru­kar­ni du­żą ma­szy­nę off­se­to­wą Miller TP 74, któ­ra słu­ży­ła przez 20 lat. Stop­nio­wo roz­bu­do­wy­wa­no park ma­szy­no­wy. Za­ku­pio­no ma­szy­ny in­tro­li­ga­tor­skie m.in. fal­cer­kę Stahl o­raz ma­szy­nę do op­ra­wy mięk­kiej. W mia­rę roz­wo­ju zak­ła­du nas­tę­po­wa­ła tak­że czę­ścio­wa zmia­na pro­fi­lu dzia­ła­lno­ści. Do koń­ca lat 80. u­bie­głe­go wie­ku w dru­kar­ni rea­li­zo­wa­no wy­łącz­nie die­ce­zja­lne za­da­nia wy­daw­ni­cze. Sto­pnio­wo go­spo­dar­ka wol­no­ryn­ko­wa u­moż­li­wi­ła tak­że rea­li­zac­ję za­mó­wień po­za­die­cez­jal­nych.

onas3.jpg

Dzię­ki po­sze­rze­niu krę­gu od­bior­ców i ros­ną­cej licz­bie zle­ceń z bie­giem cza­su co­raz sil­niej u­wi­dacz­nia­ła się po­trze­ba po­więk­sze­nia par­ku ma­szy­no­we­go o dru­gą ma­szy­nę off­se­to­wą. Za­kup no­wej, przy­wie­zio­nej pro­sto od pro­du­cen­ta – fir­my Hei­del­berg – czte­ro­ko­lo­ro­wej ma­szy­ny off­se­to­wej GTO 52, był nie­ma­łym wy­da­rze­niem na lo­kal­nym ryn­ku po­li­gra­ficz­nym. Mia­ło to miej­sce w 2000 r. U­ru­cho­mie­nie tak no­wo­czes­nej ma­szy­ny da­wa­ło mo­żli­wość po­sze­rze­nia o­fer­ty us­ług, ob­ni­że­nia ko­sztów dru­ku, a przez to by­ło wiel­ką szan­są na dal­szy roz­wój. W 2009 r., dzię­ki po­zys­ka­nym śro­dkom z fun­du­szy eu­ro­pej­skich, sfi­na­li­zo­wa­ny zos­tał za­kup ko­lej­nej ma­szy­ny off­se­to­wej Heidelberg Speedmaster 74. Zas­tą­pi­ła ona wy­słu­żo­ną ma­szy­nę Miller TP 74.

onas2.jpg

O­bec­nie Dru­kar­nia Św. Krzy­ża jest jed­ną z naj­no­wo­cześ­niej­szych na O­pol­szczy­źnie i pro­wa­dzi dzia­łal­ność us­łu­go­wą, o­bej­mu­ją­cą - po­za zle­ce­nia­mi die­cez­jal­ny­mi - dru­ki na rzecz wszel­kich in­nych pod­mio­tów gos­po­dar­czych. Do gro­na kli­en­tów na­le­żą licz­ne in­sty­tuc­je pań­stwo­we i fir­my pry­wa­tne z te­re­nu ca­łe­go wo­je­wódz­twa o­pol­skie­go o­raz kra­ju, a tak­że z za­gra­ni­cy.